SPØRSMÅL & SVAR

Hva betyr likebehandlingsreglene?

Likebehandlingsreglene har sitt utspring i et EU direktiv og ble implementert i arbeidsmiljøloven 1. januar 2013.

Arbeidstakers lønn og arbeidsvilkår skal følge likebehandlingsreglene i Arbeidsmiljøloven (Aml) § 14-12 a, eventuelt Tjenestemannsloven (Tjml) § 3B knyttet til de ulike oppdrag og bekreftes av den enkelte oppdragsbekreftelse.

Dette betyr at en innleid vikar skal ha de samme betingelser som fast ansatt personell hva angår:

a) arbeidstidens lengde og plassering

b) overtidsarbeid

c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder

d) nattarbeid

e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager

f) lønn og utgiftsdekning

 

Noen bemanningsbedrifter har sertifisering som RA Bedrift. Hva er det?

RA bedrift (Revidert Arbeidsgiver) er en sertifiseringsordning initiert av NHO Service.

Bemanningsbedrifter som søker en slik sertifisering, underlegges ekstern revisjon av alle rutiner i bedriften som omhandler arbeidsgiverplikter og ansvar.

Bemanningsbedriften blir revidert på og må dokumentere at bedriften har rutiner og systemer på følgende områder:

a) Ansettelseskontrakter

b) Vurdering av risikoforhold hos innleier

c) Avklart HMS ansvar

d) Arbeidstid, lønn og overtidsbetaling

c)håndtering av lønnsplikt ved avsluttet oppdrag

e) Sykepenger

f) Oppfølging av langtidssykemeldte

g) Stillingsvern

 

Kan Emerio garantere riktig kandidat til riktig stilling?

Nei det kan vi ikke gjøre. Det er flere faktorer som vil avgjøre om kandidaten er den rette for stillingen. Vi snakker ikke bare om kandidatens kompetanse, men like mye om hvordan kandidaten vil "passe inn " hos innleier.

Dette er forhold som ingen kan gi noe klart svar på før etter at kandidaten har begynt i stillingen.

Det Emerio bestreber seg på er å følge våre fastlagte rutiner for å gjøre risikoen minst mulig og muligheten for riktig valg av kandidat størst mulig.

Etter vår mening man, når man skal vurdere kvaliteten hos et bemanningsbedrift, vurdere de kvalitetssystemer som bedriften legger til grunn for sitt arbeid.

Kvalitet kan ikke baseres på om kandidaten oppfattes som den riktige eller ei.

Mulighetene for at kandidaten vil vise seg å ikke være riktig vil bestandig være tilstede. Vår oppgave er å sørge for at risikoen blir minst mulig.

 

Hva gjør Emerio hvis dere ikke finner gode kandidater?

Emerio bestreber seg på å finne gode kandidater til alle sine oppdrag. Det er viktig for oss å kunne stå inne for de kandidater vi foreslår for våre oppdragsgivere.

Dersom vi ikke finner kandidater som vi kan kvalifisere som kompetente for stillingen går vi  til vår oppdragsgiver og forteller at vi ikke har kandidater som vi mener er bra nok.

TOP